Zdravotní pojištěníZdravotní pojištění je povinné pro každého občana České republiky. Buď si ho hradí sám, nebo je za něj placeno státem (dědi, studenti, důchodci, apod.). Každý pojištěný má nárok na bezplatnou základní zdravotní péči.

Česká spořitelna Servis 24 je nejznámější internetbanking v České republice. Mojebanka je internetbanking Komerční banky.

K čemu zdravotní pojištění slouží?

Zdravotní pojištění je určené k úhradě nákladů zdravotní péče. Plně jsou hrazeny nezbytné lékařské úkony, léky a zdravotnický materiál. Na některé léky a zákroky pacient připlácí, některé hradí zcela.

Servis24 přihlášení na účet vám zajistí přístup k vaším penězům.

K čemu zdravotní pojištění neslouží?

Zdravotní pojištění nezakládá nárok na výplatu nemocenské v případě nemoci. Nemocenské pojištění je součástí sociálního pojištění, kterou musí povinně platit zaměstnanci, dobrovolně si ji mohou zvolit osoby samostatně výdělečně činné. Pojištění nekryje léčebné výlohy v zahraničí, pokud mezinárodní dohody nestanoví jinak nebo se nejedná o úkon, který nelze provést v České republice a s jehož úhradou zdravotní pojišťovna souhlasí.

Portál Justice.cz poskytuje právní služby v oblasti elektronického a internetového soudnictví.

Kdo zdravotní pojištění platí

Zdravotní pojištění si platí zaměstnanci a osoby samostatně výdělečně činné. Stát jej platí za děti, studenty, registrované nezaměstnané a důchodce.Kdo zdravotní pojištění neplatí

 • nezaopatřené děti nevýdělečně činné do 26 let
 • poživatelé důchodů
 • ženy na mateřské nebo rodičovské dovolené
 • osoby pečující celodenně a osobně alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku
 • příjemci rodičovského příspěvku
 • uchazeči o zaměstnání
 • osoby pobírající dávky sociální péče z důvodu sociální potřebnosti
 • osoby převážně nebo úplně bezmocné a osoby o ně pečující
 • osoby pečující o dlouhodobě těžce zdravotně postižené děti nebo částečně bezmocné rodinné příslušníky starší 80 let
 • osoby povolané k vojenskému cvičení
 • osoby ve vazbě nebo výkonu trestu
 • mladiství umístění ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy
 • osoby, které dosáhly věku potřebného pro nárok na starobní důchod, ale nesplňují podmínky jeho přiznání
 • osoby s trvalým pobytem na území ČR, které jsou příjemci dávek nemocenského pojištění a za které neplatí pojistné zaměstnavatel a ani stát a nejsou osobami samostatně výdělečně činnými
 • osoba s trvalým pobytem v ČR, která je v cizině nepřetržitě déle než 6 měsíců, je po celou dobu pobytu v cizině zdravotně pojištěna a zdravotní pojišťovně doručila písemné prohlášení o pobytu v cizině

Jaká je výše zdravotního pojištění?

Výše pojistného zdravotního pojištění je 13,5 % z vyměřovacího základu. Pro zaměstnance je vyměřovacím základem hrubá mzda, z níž zaměstnavatel strhává 4,5 %, dalších 9 % připlácí jako vedlejší náklad práce k hrubé mzdě.

Minimální výše pojistného pro rok 2013

 • 1748 Kč měsíčně pro OSVČ – osoby samostatně výdělečně činné
 • 1080 Kč měsíčně pro OBZP – osoby bez zdanitelných příjmů

Vyměřovací základ

Pro osoby samostatně výdělečně činné platí strop vyměřovacího základu pro výpočet pojistného. Pro rok 2013 je opět stanoven na 72 násobek průměrné měsíční mzdy, s tím rozdílem, že její výše nově činí 25 884 Kč tj. strop je nově ve výši 1 863 648 Kč. Měsíční maximální vyměřovací základ tedy odpovídá 155 304 Kč. Minimální vyměřovací základ, ze kterého je zase odvozena minimální záloha, je pro rok 2013 stanoven na částku 12 942. Na rozdíl od sociálního pojištění platí, že novou minimální zálohu platíte už od ledna, tedy nejpozději do 8. 2. 2013 je nutné ji poukázat na účet zdravotní pojišťovny.

Komu se zdravotní pojištění platí?

Zdravotní pojištění se platí soukromým zdravotním pojišťovnám, kterých v současné době působí na našem území devět.

Do kdy pojistné zaplatit?

Zdravotní pojištění je nutné uhradit na účet zdravotní pojišťovny do 8. dne měsíce který následuje po tom, za které pojistné náleží.

Do kdy uhradit doplatek?

Od roku 2012 se sjednotily termíny pro úhradu doplatku na sociální a zdravotní pojištění. Nezapomeňte proto doplatit pojistné na zdravotní pojištění za rok 2012 nejdéle do 8 dnů od podání Přehledu OSVČ.

Změna pouze jednou ročně

U zdravotního pojištění platí pravidlo, že v každém okamžiku musí být za každého pojištěnce někdo plátcem pojistného (zaměstnavatel, stát, pojištěnec…) Proto musíte vždy do osmi dnů oznámit zdravotní pojišťovně plátce pojištění (např. nové zaměstnání, evidence na úřadu práce, podnikání apod.). Podobně musíte postupovat u zaměstnavatele v případě změny pojišťovny. Tu můžete změnit jednou za 12 měsíců. Od 1. 12. 2011 ale platí, že tato změna je možná pouze k 1. lednu kalendářního roku. Přihlášku musíte zdravotní pojišťovně navíc podat nejpozději 6 měsíců před požadovaným datem změny.

Srovnání vybraných údajů za rok 2011, 2012 a 2013
2011 2012 2013
Minimální záloha pro OSVČ
1670 Kč 1697 Kč 1748 Kč
Minimální vyměřovací základ (VZ) zaměstnanci
1080 Kč 1080 Kč 1080 Kč
VZ pro platbu pojistného státem
5355 Kč 5355 Kč 5355 Kč
Pojistné placené státem za vybrané pojištěnce
723 Kč 723 Kč 723 Kč
Maximální roční VZ pro OSVČ i zaměstnance
1 781 280 Kč 1 809 864 Kč 1 863 648 Kč


Reklama:


Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!

Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!