Sociální pojištěníPojistné na důchodové zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a nemocenské pojištění je určeno k úhradě výdajů státního rozpočtu v souvislosti s:

  • dávkami důchodového pojištění (starobní důchody, plný invalidní a částečný invalidní důchod, vdovský, vdovecký a sirotčí důchod),
  • tzv. podporou v nezaměstnanosti, kterou dostávají uchazeči o zaměstnání a dalšími výdaji, které souvisejí se zabezpečováním práva na práci, na správní výdaje ČSSZ a úřadů práce,
  • dávkami nemocenského pojištění (nemocenská, ošetřovné (dříve podpora při ošetřování člena rodiny), vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, peněžitá pomoc v mateřství)

Česká spořitelna Servis 24 je nejznámější internetbanking v České republice. Mojebanka je internetbanking Komerční banky.

Kdo platí sociální pojištění

Všichni zaměstnanci jsou povinně účastni všech třech složek sociálního pojištění, ale sami si platí jen důchodové pojištění, ostatní za ně platí zaměstnavatel. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) mohou být dobrovolně účastny nemocenského pojištění, ostatní dvě složky jsou opět povinné.

Servis24 přihlášení na účet vám zajistí přístup k vaším penězům.Minimální výše sociálního pojištění

Pro rok 2013 platí OSVČ pojistné v minimální výši 1890 Kč měsíčně, tj. o 54 Kč měsíčně více. než v roce 2012. OSVČ, které ve své výdělečné činnosti už pokračují, platí zálohy ve výši 1836 Kč z roku 2012 až do doby podání Přehledu o příjmech a výdajích. V případě, že OSVČ v roce 2013 činnost teprve zahájí, platí od počátku minimální zálohu ve výši 1890 Kč.

Portál Justice.cz poskytuje právní služby v oblasti elektronického a internetového soudnictví.

Vedlejší a hlavní činnost

Již od 1. 1. 2011 platí, že pokud se jako OSVČ dobrovolně účastníte na nemocenském pojištění, vykonáváte vždy hlavní samostatnou výdělečnou činnost i přes to, že důvody pro výkon vedlejší činnosti stále trvají. Musíte proto platit povinně i zálohy na důchodové pojištění alespoň v minimální výši, která pro rok 2013 činí 1890 Kč. Pokud jste jako OSVČ současně v zaměstnaneckém poměru, nemusíte povinně platit zálohy na sociální pojištění. Podmínkou je, že ze zaměstnaneckého poměru je hrazeno pojištění z minimálního vyměřovacího základu zaměstnance. Jednou ročně při podání celkového přehledu musíte OSVČ předložit místně příslušné okresní nebo pražské správě sociálního zabezpečení doklad o dosažení minimálního vyměřovacího základu příslušném měsíci v rámci zaměstnání. Výše zálohy na pojistné pro rok 2013 je v případě vedlejší činnosti do doby podání Přehledu 735 Kč. V měsíci podání Přehledu a dalších pak ve výši 756 Kč měsíčně.

Do kdy musí být sociální pojištění zaplaceno

Splatnost pojistného na důchodové i nemocenské pojištění OSVČ za kalendářní měsíc je od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. To znamená, že jako OSVČ musíte peníze poslat tak, aby byly připsány na účet sociální správy nejpozději 20. dne v měsíci. Příklad: je-li 20. dnem v měsíci neděle, peníze musí správa obdržet v pátek. Z vaší banky musejí proto odejít nejpozději ve čtvrtek, při platbě poštovní poukázkou nejpozději ve středu. V opačném případě vám sociální správa naúčtuje sankční úrok z prodlení. Zaměstnanci splatnost pojistného neřeší, za to zodpovídá jejich zaměstnavatel.

Jak se sociální pojištění počítá

Každá výdělečná činnost se pro účely sociálního pojištění posuzuje samostatně. Můžete být proto vícenásobnými plátci, máte-li více příjmů. Zaměstnanci odvádějí na sociálním pojištění 6,5 % z hrubé mzdy, OSVČ odvádějí 29,2 % z ročního vyměřovacího základu. Dobrovolně nemocensky pojištěné OSVČ si připlatí další 1,4 %. Přehledně to ukazuje následující tabulka:

Pojistné na sociální zabezpečení pro rok 2013
Pojistné na sociální zabezpečení Zaměstnanec OSVČ
Podíl z měsíčního vyměřovacího základu na důchodové pojištění 6,50 % (8,5 % důchodové spoření) 29,20 % (31,2 % důchodové spoření)
státní politiku zaměstnanosti 0 %
nemocenské pojištění 0 % 2,30 % (dobrovolně)
Maximální vyměřovací základ (48násobek průměrné mzdy) 1 242 432 Kč

* viz níže Novinky roku 2013

Z čeho se sociální pojištění skládá?

OSVČ – 29,20 %, nebo 31,20 % v případě účasti na II. pilíři důchodové reformy

  • 28 % na důchodové pojištění. Pokud se účastníte II. pilíře, je to 26,20 %.
  • 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti. Pokud se účastníte II. pilíře, je to 5 %, které si posíláte do penzijní společnosti.

Zaměstnanci – 6,5 %

  • 6,5 % pouze na důchodové pojištění. Pokud se účastníte II. pilíře důchodové reformy, je to 8,5 %.
  • zaměstnanec pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti neplatí

Zaměstnavatelé – 25 % (26 % u speciálního režimu zaměstnavatelů do 25 zaměstnanců)

  • 21,5 % na důchodové pojištění
  • 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti
  • 2,3 % na nemocenské pojištění (dobrovolně lze zvolit i 3,3 % u zaměstnavatelů o velikosti do 25 zaměstnanců – podmínky viz dále)

Novinky roku 2013 spojené s důchodovou reformou

U zaměstnance, který po 31. 12. 2012 vstoupí do druhého pilíře (stane se účastníkem důchodového spoření), činí sazba pojistného 8,5 %, z toho 3,5 % je určeno na důchodové pojištění do státního rozpočtu a 5 % na důchodové spoření sjednané u penzijní společnosti. Pojistné osob dobrovolně účastných důchodového pojištění činí minimálně 1812 Kč, u osob účastných důchodového spoření pak 1942 Kč.

Pojistné zaměstnavatelů

Zaměstnavatelé si již od roku 2011 neodečítají od odváděného pojistného polovinu náhrady mzdy, která náleží zaměstnanci prvních 21 pracovních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény. Výjimkou jsou zaměstnavatelé o velikosti do 25 zaměstnanců účastných nemocenského pojištění, kteří se dobrovolně přihlásí do zvláštního režimu placení vyššího pojistného na sociální zabezpečení. Odvádí tak místo 2,3 %  nově 3,3 % z vyměřovacího základu. Celková sazba pojistného na sociální zabezpečení je u těchto zaměstnavatelů tedy 26 %. Sazba pro zaměstnance zůstává stejná.

Výše minimální zálohy na nemocenské pojištění

Od 1.1. 2011 se změnila sazba pojistného na nemocenské pojištění OSVČ na 2,3 % a platí i pro rok 2013. Počítá se z minimálního vyměřovacího základu, který je 5000 Kč, proto minimální platba na pojistné odpovídá částce 115 Kč měsíčně. Pokud si OSVČ nezvýší nejpozději do 21.2. 2013 platbu (splatnost zálohy za leden), účast na nemocenském pojištění zaniká.

Platby na nemocenské a důchodové pojištění jsou provázány

Od 1.1 2011 byl stanoven maximální měsíční základ pro pojistné na nemocenské pojištění. Ten nemůže být vyšší než 1/12 maximálního (ročního) vyměřovacího základu pro důchodové pojištění – pro rok 2013 stanoveného na částku 103 536 Kč. Maximální platba pojistného na nemocenské pojištění tedy je ve výši 2382 Kč měsíčně (2,3 % ze 103 536). Pokud  OSVČ uhradí platbu vyšší, nebude se k částce nad 2382 Kč při výpočtu dávky nemocenského pojištění přihlížet.

Od 1.1 2011 je platba zálohy na důchodové pojištění také navázána na platbu na nemocenské pojištění. Měsíční základ určený zálohou na nemocenské pojištění nemůže být vyšší, než měsíční vyměřovací základ, ze kterého by měla být v tomto měsíci uhrazena záloha na důchodovém pojištění. Pokud OSVČ zaplatí na záloze u nemocenského pojištění více než odpovídá záloze na důchodové pojištění, bude rozdíl považován za přeplatek.

Pokud tedy bude chtít OSVČ zaplatit na nemocenské pojištění více, může tak učinit jen pokud si navýší měsíční vyměřovací základ pro zálohu na důchodové pojištění nad hranici minima, které vyplývá z výše daňového základu dosaženého v předchozím roce. Přeplatek na důchodovém pojištění ale nebude OSVČ po podání přehledu vyčíslen.

Důchodové pojištění

Už od 1.1. 2011 si tedy OSVČ určuje měsíční vyměřovací základ pro zálohu na na důchodové pojištění svou platbou. Měsíční vyměřovací základ nemůže být nižší než 50 % průměrného daňového základu dosaženého v předchozím kalendářním roce nebo stanovené minimum a nemůže být vyšší než 1/12 maximálního vyměřovacího základu.

Srovnání vybraných údajů pro rok 2011, 2012 a 2013
2011 2012 2013
Minimální záloha na důchodové pojištění Minimální záloha na důchodové pojištění Minimální záloha na důchodové pojištění
1807 Kč 1836 Kč 1890 Kč
Maximální vyměřovací základ – důchodové pojištění Maximální vyměřovací základ – důchodové pojištění Maximální vyměřovací základ – důchodové pojištění
72násobek průměrné mzdy: 1 781 280 Kč ročně/ 148 440 Kč měsíčně 48násobek průměrné mzdy: 1 206 576 Kč ročně/ 100 548 Kč měsíčně 48násobek průměrné mzdy: 1 242 432 Kč/ 103 536 Kč měsíčně
Minimální záloha na nemocenské pojištění Minimální záloha na nemocenské pojištění Minimální záloha na nemocenské pojištění
92 Kč 115 Kč 115 Kč
Minimální vyměřovací základ – nemocenské Minimální vyměřovací základ – nemocenské Minimální vyměřovací základ – nemocenské
4000 Kč (měsíční) 5000 Kč (měsíční) 5000 (měsíční)


Reklama:


Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!

Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!